Na osnovu clana 16. Stav 1 Zakona o zastiti uzbunjivaca („Sluzbeni Glasnik RS“, br. 128/2014, u daljem tekstu Zakon) koji obavezuje Poslodavca koji ima vise od 10 zaposlenih da opstim aktom uredi postupak unutrasnjeg uzbunjivanja, direktor Elektro-montaznog i gradjevinskog Preduzeca „D.C.ENERGOCOOP“ D.O.O. Starine Novaka br.6 donosi:

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRASNJEG UZBUNJIVANJA

Čl.1

Ovim pravilnikom uredjuje se postupak unutrasnjeg uzbunjivanja kod Poslodavca „D.C. ENERGOCOOP“ D.O.O. Starine Novaka br. 6, PIB 100215236, MAT. BR. 17235591, koga zastupa direktor Slavica Mladenovic, dipl.el.ing., a sve u skladu sa odredbama Zakona.

Čl.2

„Uzbunjivanje“ je otkrivanje informacije koja sadrzi podatke o krsenju propisa, krsenju ljudskih prava, vrsenju javnih ovlascenja suprotno svrsi, opasnosti po zivot, javno zdravlje, bezbednost, zivotnu sredinu, kao i radi sprecavanja stete velikih razmera.

„Uzbunjivac“ je fizicko lice koje izvrsi uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angazovanjem, postupkom zaposljavanja, koriscenjem usluga drzavnih organa,nosilaca javnih ovlascenja, poslovnom saradnjom iii pravom vlasnistva na privrednom drustvu.

„Unutrasnje uzbunjivanje“ je otkrivanje informacija poslodavcu.

Postupak unutrasnjeg uzbunjivanja
Čl.3

Postupak unutrasnjeg uzbunjivanja zapocinje dostavljanjem informacije poslodavcu, odnosno lieu ovlascenom za prijem informacija i vodjenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.

Lice za prijem informacija i vodjenje p9stupka u vezi sa uzbunjivanjem po Odluci br 3-6/1-15 od 05.06.2015. god je Bojana Rakovic, dipl. pravnik mob. 060􀀁551-6800, email bojana@energocoop.com.

Dostavljanje informacija u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem vrsi se usmeno iii pismeno.

Dostavljanje informacija
Čl.4

Pismeno dostavljanje informacija u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem moze se uciniti neposrednom predajom pismena o informaciji u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem, obicnom iii preporucenom posiljkom, kao i elektronskom postom, na email lica ovlascenog za prijem informacija i vodjenje postupka u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem.

Ako je podnesak upucen elektronskom postom, kao vreme podnosenja poslodavcu smatra se vreme koje je naznaceno u potvrdi o prijemu elektronske poste. Ako se dostavljanje vrsi obicnom iii preporucenom posiljkom izdaje se potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem i kao datum se navodi datum predaje posiljke posti,a kod obicne posiljke datum prijema posiljke kod poslodavca.

Potvrda o prijemu informacija
Čl.5

Potvrda o prijemu informacija u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem treba da sadrzi sledece podatke:

 1. Kratak opis cinjenicnog stanja o informacijama u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem;
 2. Vreme,mesto i nacin dostavljanja informacija u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem;
 3. Broj i opis priloga podnetih uz informaciju o uzbunjivanju;
 4. Podatke o tome da Ii uzbunjivac zeli da podaci o njegovom identitetu ostanu anonimni.
 5. Podatke o poslodavcu i pecat.
 6. Potpis lica ovlascenog za prijem informacija.

Zapisnik o usmeno. dostavljenoj informaciji
Čl.6

Usmeno dostavljanje informacije u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem vrsi se usmeno na zapisnik.

Zapisnik sadrzi:

 1. Podatke o poslodavcu
 2. Vreme i mesto sastavljanja
 3. Opis cinjenicnog stanja o informacijama u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem, podatke o vremenu,mestu i nacinu krsenja ljudskih prava iz oblasti radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu, ljudskih prava,opste bezbednosti itd…
 4. Primedbe uzbunjivaca na sadrzaj zapisnika iii izjave da se u potpunosti slaže sa sadrzajem zapisnika
 5. Potpis lica za prijem informacija i pecat poslodavca

Postupanje po prijemu informacije
Čl.7

Po prijemu informacije, poslodavac je duzan da po njoj postupi bez odlaganja,a najkasnije u roku od 15 dana od prijema informacije.

Čl.8

Ovlasceno lice koje vodi postupak moze uzimati izjave od drugih lica , u cilju provere informacija o cemu se satavlja zapisnik, sadrzine kao zapisnik o usmenom dostavljanju informacija.

lnformisanje uzbunjivaca
Čl.9

Na zahtev uzbunjivaca, poslodavac je duzan da pruzi obavestenje o toku i radnjama preduzetim u postupku

Poslodavac je duzan da obavesti uzbunjivaca o ishodu postupka po njegovom okoncanju,u roku od 15 dana od dana okoncanja postupka.

lzvestaj o preduzetim radnjama
Čl.10

lzvestaj o preduzetim radnjama u postupku informisanja u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem dostavlja se poslodavcu i uzbunjivacu.

lzvestaj o preduzetim radnjama u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem treba da sadrzi:

 1. Vreme, mesto i nacin prijema informacija u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem.
 2. Radnje koje su nakon toga preuzete u cilju provere informacija u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem.
 3. Sta je utvrdeno u postupku po informaciji , uz nav©denje konkretnog cinjenicnog stanja, dali su utvrdene nepravilnosti i stetne radnje
 4. Potpis ovlascenog lica I pecat.

Čl.11

Uzbunjiivac se moze izjasniti o izvestaju o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem u roku od 3 dana od dana dostavljanja izvestaja.

Predlaganje mera
Čl.12

Na osnovu podnetog izvestaja, lice ovlasceno za prijem informacije I vodjenje postupka u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem predlaze mere u cilju otklanjanja utvrdenih nepravilnosti i nacin otklanjanja posledica stetnih radnji nastalih uvezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem u roku od 15 dana od dostavljanja·izvestaja poslodavcu i uzbunjivacu.

Radi otklanjanja nepravilnosti i posledica stetne radnje nastale u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem mogu da se preduzmu odgovarajuce mere na osnovu izvestaja iz stava 1. ovog clana, o cemu ovlasceno lice donosi Predlog mera.

Predlog mera radi otklanjanja nepravilnosti i posledica stetne radnje nastalih u vezi sa unutrasnjim uzbunjivanjem obavezno sadrzi:

 1. Podatke o poslodavcu i lieu koje sastavlja zapisnik;
 2. Vreme I mesto sastavljanja;
 3. Navodenje i detaljan opis nepravilnosti, stetnih radnji i posledica ovih radnji LI vezi sa LinLitrasnjim LIZbLinjivanjem Litvrdenih izvestajem
 4. Konkretne mere koje se predlazLI radi otklanjanja nepravilnosti i posledica
 5. stetnih radnji nastalih LI vezi sa LinLitrasnjim LIZbunjivanjem Litvrdenih
 6. izvestajem kao i rokovi za njihovo izvrsenje;
 7. Obrazlozenje zbog cega se bas tim merama otklanjajLI utvrdene nepravilnosti i posledice stetne radnje nastale LI vezi sa LinLitrasnjim Lizbunjivanjem;
 8. lme lica ovlascenog za prijem informacija;
 9. Pecat poslodavaca

Pravo na za zastitu uzbunjivača
Čl.13

Uzbunjivac ima pravo na zastitLI,u skladu sa zakonom,ako:

 1. izvrsi uzbunjivanje kod poslodavca,ovlascenog organa iii javnosti u skladLI sa zakonom;
 2. otkrije informacijLI koja sadrzi podatke o krsenju propisa i dr. u rokLI od jedne godine od saznanja za izvrsenu radnju zbog koje se vrsi Lizbunjivanje, a najkasnije LI roku od 10 godina od dana izvrsenja te radnje.
 3. Ako bi LI trenutku uzbunjivanja, na osnovu raspolozivih podataka,LI istinitost informacija, poverovalo lice sa prosecnim znanjem i iskListvom kao i LIZbLinjivac.

Čl.14

Pravo na zastitu od uzbLinjivanja imaju i povezana lica. Povezano lice ima pravo na zastitLI kao Lizbunjivac aka ucini verovatnim da je prema njemu preduzeta stetna radnja zbog povezanosti sa uzbunjivacem.

Čl.15

Lice koje trazi podatke u vezi sa informacijom, ima pravo na zastitu kao uzbunjivac, ako ucini verovatnim da je prema njemu preduzeta stetna radnja zbog trazenja tih podataka.

Čl.16

Lice koje je ovlasceno za prijem informacije duzno je da stiti podatke o licnosti uzbunjivaca, odnosno podatke na osnovu kojih se maze otkriti identitet uzbunjivaca, osim ako se uzbunjivac ne saglasi sa otkrivanjem tih podataka,a u skladu sa zakonom koji uredjuje zastitu podataka o licnosti.

Lice ovlasceno za prijem informacije duzno je da prilikom prijema informacije, obavesti uzbunjivaca da njegov identitet maze biti otkriven nadleznom organu,ako bez otkrivanja identiteta uzbunjivaca ne bi bilo moguce postupanje tog organa, kao i da ga obavesti o merama zastite ucesnika u krivicnom postupku.

Ako je u toku postupka neophodno da se otkrije identitet uzbunjivaca,lice ovlasceno za prijem informacija duzno je da o tome, pre otkrivanja identiteta, obavesti uzbunjivaca.

Čl.17

Zabranjena je zloupotreba uzbunjivanja. Zloupotrebu uzbunjivanja vrsi lice koje:

 1. Dostavi informaciju za koju je znalo da nije istinita;
 2. Pored zahteva za postupanje u vezi sa informacijom kojom se vrsi uzbunjivanje trazi protivpravnu korist.

Čl.18

lnformacija maze da sadrzi tajne podatke. Pod tajnim podacima podrazumevaju se podaci koji su u skladu sa propisima o tajnosti podataka predhodno oznaceni kao tajni.

Ako su u informaciji sadrzani tajni_podaci, uzbunjivac je duzan da se prvo obarati poslodavcu, a ako se informacija odnosi na lice koje je ovlasceno da postupa po informaciji, informacija se podnosi rukovodiocu poslodavca.

U slucaju da poslodavac nije u roku od 15 dana postupio po informaciji u kojoj su sadrzanitajni podaci, uzbunjivac se moze obratiti ovlascenom organu.

Ako su u informaciji sadrzani tajni podaci, uzbunjivac ne moze uzbuniti javnost, ako zakonom nije drugacije odredjeno.

Zabrana stavljanja uzbunjivaca u nepovoljniji polozaj i naknada stete
Čl.19

Poslodavac je duzan da, u okviru svojih ovlascenja, zastiti uzbunjivaca od stetne radnje, kao i da preduzme neophodne mere radi obustavljanja stetne radnje i otkljanjanja posledica stetne radnje.

Poslodavac ne sme cinjenjem iii necinjenjem da stavi uzbunjivaca u nepovoljniji polozaj u vezi sa uzbunjivanjem, a narocito ako se nepovoljniji polozaj odnosi na:

 1. Zaposljavanje;
 2. Pripravnicki staz;
 3. Obrazovanje, osposobljavanje,ili strucno usavrsavanje;
 4. Disciplinske mere iii kazne;
 5. Prestanak radnog odnosa;
 6. Zaradu i druge naknade zarade;
 7. Ucesce u dobiti poslodavca;
 8. lsplatu nagrade i otpremnine;
 9. Nepreduzimanje mera zastite od uznemiravanja od drugih lica;
 10. Upucivanje na obavezne zdravstvene preglede iii upucivanje na preglede radi ocene radne sposobnosti.

Čl.20

Zabranjeno je preduzimati stetne radnje. U slucaju nanosenja stete zbog uzbunjivanja, uzbunjivac ima pravo na naknadu stete, u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima.

Sudska zaštita
Čl.21

Uzbunjivac ima pravo na sudsku zastitu. Sudska zastita se ostvaruje podnosenjem tuzbe za zastitu u vezi sa uzbunjivanjem, u roku od 6 meseci od dana saznanja za preduzetu stetnu radnju, odnosno 3 godine od dana kada je stetna radnja preduzeta.

Završna odredba
Čl.22

Ovaj Pravilnik objavljujemo na oglasnoj tabli“ D.C.ENERGOCOOP“ d.o.o. i stupa na snagu danom donosenja.

U Beogradu, 19.novembra 2015.god