Politika preduzeća

Zasnovana je na sledećim principima:

  • Zaposleni su jedan od osnovnih oslonaca našeg postojanja i razvoja.
  • Sistem upravljanja, dokumentovan i usklađen sa standardom ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, omogućava efikasnije odvijanje procesa rada u svim domenima i stvara uslove za stalna poboljšanja.
  • Domaćinski odnos u poslovanju omogućava racionalizaciju troškova, bez narušavanja kvaliteta usluga i uslova rada.
  • Usluge i izvedeni radovi  D.C.ENERGOCOOP -a ne ugrožavaju bezbednost korisnika i životnu sredinu.
  • Poverenje korisnika zasnovano je na zadovoljenju potreba i očekivanja, uz primenu najviših  međunarodnih tehničkih  standarda i propisa.
  • Sa korisnicima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove i rokove izvođenja i garantovanje za kvalitet izvedenih radova.
  • Dobavljače biramo na osnovu njihove sposobnosti da ispune definisane kriterijume isporuke i kvaliteta.
  • Sa korisnicima i dobavljačima razvijamo partnerske odnose u cilju ispunjenja zajedničkih ciljeva.
  • Uključivanje preduzeća u kulturne i humanitarne manifestacije predstavlja doprinos boljem životu šire društvene zajednice.

Preduzeće D.C. ENERGOCOOP je svoje poslovanje uskladilo sa zahtevima Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.